Besluitenlijst van de CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021 om 13.30 uur tot 18:15 uur.

 

Aanwezig:

Geert Daems: burgemeester

Elien Bergmans, Joost Verhaegen, Hilde Van Looy, Karolien Laeremans, Saskia Luyten: schepenen

Anita Van den Eynde: algemeen directeur

 

Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.1. BESLISSING Omgevingsvergunning. OV_388.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een badkamer te vergunnen.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.2. BESLISSING Stedenbouwkundig attest. Nummer 691.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een voorwaardelijk positief stedenbouwkundig attest af te leveren voor het bouwen van een eengezinswoning op het perceel te Moerbergstraat 10, kadastraal gekend als afd. 1, sectie B, nr. 160M5.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.3. BESLISSING Machtiging Ambulante Handel Emilie Vanpee.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een machtiging te verlenen voor het uitoefenen van een ambulante activiteit -- met name de ambulante verkoop van snacks, pannenkoeken, frieten, frisdranken en alcoholische dranken -- op elke zaterdag en zondag tussen 11.30 u en 13.30 u, tussen 14.00 u tot 17.00 u en tussen 18.00 u en 22.00 u, vanaf 12 juni 2021 tot en met 31 december 2021.

Hierbij dient de uitbater te voldoen aan volgende voorwaarden:

1. De standplaats bevindt zich op privaat domein langsheen de openbare weg. De aanvrager dient aan de gemeente een retributie te betalen overeenkomstig het gemeentelijk retributiereglement op de standplaatsen op privaat domein langsheen de openbare weg voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025.

2. De aanvraag betreft een activiteit van ambulante handel. Dit houdt in dat het verkooppunt verplaatsbaar is. Deze machtiging voor een ambulante activiteit mag geenszins aanleiding geven tot het plaatsen van een vaste constructie.

3. De activiteit van ambulante handel mag niet gepaard gaan met een verstoring van de openbare orde of het in het gedrang brengen van de volksgezondheid. Dit wil zeggen minimaal zeggen dat de uitbater de volgende verplichtingen worden opgelegd:

         De uitbater dient gedurende de ganse duur van de machtiging voor de ambulante activiteit de geldende maatregelen betreffende de COVID-pandemie stipt op te volgen.

         De uitbater is verantwoordelijk voor het proper houden van het private domein waarop de machtiging betrekking heeft alsook het daarbij aansluitende openbare domein. De hiertoe ter zake doende artikelen 177 tot en met 187 van de Politiecodex dienen strikt te worden nageleefd. Niet naleving van deze artikelen kan uiteindelijk leiden tot een intrekking van de machtiging.

         De uitbater dient eveneens de artikels 30 tot en met 36 van de Politiecodex inzake geluidsoverlast strikt na te leven. De Politiecodex kan worden geraadpleegd via deze link: https://www.hulshout.be/sites/default/files/public/Wonen%20en%20Ondernemen/Veiligheid-hulpdiensten/ZONALE%20POLITIECODEX%20Zuiderkempen%2001-01-2014.pdf.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.4. BESLISSING Uitvoeren herstellingen aan beton. Verrekening 5.

Goedkeuring verrekening 5 "diverse meerwerken".

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.5. BESLISSING Verbindingsriolering. Kapelstraat en Vaartdijkstr.

Goedkeuring offerte van de firma Jonckeere bvba voor de opmaak van rooilijnplannen.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.6. BESLISSING Uitoefenen voorkooprecht.

Voorkooprecht Kerkstraat 30.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.7. BESLISSING Mobiliteitsstudie Zuiderkempen. Nota.

Het college beslist de doelstellingsnota van de mobiliteitsstudie Zuiderkempen goed te keuren.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.8. BESLISSING EK Terras. Toelating 11/6 - 11/7.

Toelating organisatie EK Terras en toelating ontlening materiaal.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.9. BESLISSING EK Campagne Rode Duivels. Toelating 12/06-11/07.

Toelating organisatie EK Campagne Rode Duivels en toelating ontlening materiaal.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.10. BESLISSING Kermis Hulshout I-2021. Aanpassing plan.

Aanpassing eenmalig kermis- en circulatieplan kermis Hulshout I - dienstjaar 2021.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.11. BESLISSING Tijdelijke verkeersverordening. Kermis HH I -2021.

Tijdelijke verkeersverordening kermis Hulshout I-2021.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.12. BESLISSING Personeel. Ontslag wederzijds akkoord.

/

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.13. BESLISSING Personeel. Toepassing zesde Vlaams intersectoraal.

/

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.14. BESLISSING Personeel. Agenda vakbondsoverleg.

/

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.15. BESLISSING Personeel. Genezingsverklaring.

/

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.16. BESLISSING Financiën. Mandaten 2021.

Het college van burgemeester en schepenen beslist deze mandaten betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.17. BESLISSING Concessie. AS.

/

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.18. BESLISSING Concessie. PM.

/

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.19. KENNISNAME Aktename MO_99.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aktename door de gemeentelijke omgevingsambtenaar op 25 mei 2021 van de omgevingsmelding MO_99 betreffende het oprichten van een open terrasoverkapping.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.20. KENNISNAME IOK.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van IOK d.d. 31 mei 2021 betreffende een bevraging naar de interesse voor een functie van een  GIS-operator. (Zie brief in bijlage.)

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.21. KENNISNAME Kapmachtiging. Afdeling 1, sectie E nrs. 41,42,43.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging afgeleverd door het Agentschap voor Natuur en Bos aan Emiel Van Calster, Itegemseweg 133, 2222 Itegem in de bospercelen, afdeling 1, sectie E, nrs. 41, 42 en 43.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.22. KENNISNAME Verkeerscommissie. Verslag 29 april 2021

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Verkeerscommissie van 29 april 2021.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.23. KENNISNAME Erkenningscertificaat hobbykwekerij Hond

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het erkenningscertificaat afgeleverd door de Vlaamse Overheid, Afdeling dierenwelzijn aan MenMPetsplace, Heibaan 108, 2235 Hulshout voor een hobbykwekerij hond maximum 10 vrouwelijke fokdieren.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.24. KENNISNAME GAS. Verslag beheerscomité 28/05.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag en de bijlagen van de vergadering Dagelijks Bestuur 28 mei 2021 van GAS.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.25. KENNISNAME De Merode. Locaties Belpop Bonanza.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de definitieve locaties van de Belpop Bonanza fietsroute in Hulshout. Zie brochure Belpop de Merode in bijlage.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.26. KENNISNAME GBH. Pensionering wegens ziekte.

/

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.27. KENNISNAME Burgemeesterbesluiten. Notulen 10-16/5 en 17-23/5

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de burgemeesterbesluiten van 10 mei 2021 tot en met 16 mei 2021 en van 17 mei 2021 tot en met 23 mei 2021.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.28. KENNISNAME Pidpa. Verslag Raad van Bestuur 23/4.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur van 23 april 2021 van Pidpa.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.29. KENNISNAME Politie Zuiderkempen. Besluit politiecol

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten van het politiecollege van de Politiezone Zuiderkempen – n° 5365, genomen in zitting van 21 mei 2021.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.30. KENNISNAME Gemeentelijke Holding. Uitnodiging AV op 30 juni

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging van Gemeentelijke Holding NV in vereffening voor de algemene vergadering op 30 juni 2021 op elektronische wijze.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.31. VRAAG Grachteninventaris Pidpa. Toestemming gebruik.

Wordt er toelating gegeven aan Pidpa om de grachten-GIS-laag, voor grondgebied Hulshout, zowel voor wat momenteel beschikbaar is, en voor eventuele updates naar de toekomst, te delen met de Provincie Antwerpen om de Vlaamse Hydrografische Altas te vervolledigen?

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.32. VRAAG Translab K. Onthard je gemeente.

Onthard je gemeente.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.33. VRAAG Kempen2030. Groepsaankoop BENOvatiecoach.

Wenst het college deel te nemen aan de groepsaankoop BENOvatiecoach georganiseerd door IOK?

Wenst het college een subsidie een lokale subsidie voor renovatieadvies op te starten?

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.34. VRAAG Financiën. Arrest G.V.S.

 Wenst het college te berusten in het arrest?

Publicatiedatum: 15/06/2021