Besluitenlijst van de CBS

Zitting van dinsdag 01 juni 2021 om 0.30 uur tot 0:37 uur.

 

Aanwezig:

Geert Daems: burgemeester

Elien Bergmans, Joost Verhaegen, Hilde Van Looy, Karolien Laeremans, Saskia Luyten: schepenen

Anita Van den Eynde: algemeen directeur

 

Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van dinsdag 01 juni 2021.

 

 A.1. BESLISSING Omgevingsvergunning OV_384.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuwe klassenblok op het verdiep van een bestaand schoolgebouw met het slopen van een container die dienst doet als refter, het afbreken van een overdekte speelplaats en het rooien van een hoogstammige boom te vergunnen mits volgende voorwaarden worden nageleefd:

  • De voorwaardelijk gunstige adviezen van de Brandweer Zone Kempen en Toegankelijk Vlaanderen en hun gestelde voorwaarden zijn integraal raadpleegbaar in het omgevingsloket en maken onverdeeld onderdeel uit van het omgevingsvergunningsdossier. De gestelde voorwaarden in deze adviezen dienen strikt te worden opgevolgd.
  • Gezien het optrekken van het klasgebouw op de linkse perceelsgrens tot boven de hoogte van de bestaande schouw van de gebuur effectief hinder oplevert voor deze buur en resulteert in een mogelijk gevaarlijke situatie, is het billijk dat de aanvrager in overleg met de buur een oplossing voorziet. Het verhogen van de schouw tot boven de nieuwe kroonlijsthoogte wordt dan ook als voorwaarde opgenomen in de vergunning.
  • Tijdens de werffase dient voor het leveren van materialen om de werken te kunnen uitvoeren maximaal gebruik te worden gemaakt van het eigen terrein, om zo de overlast op het openbaar domein tot een minimum te herleiden. Indien het toch noodzakelijk is dat het openbaar domein zal worden belast of gebruikt, dient men vooraf aan de gemeente een signalisatievergunning aan te vragen bij de bevoegde dienst.
  • Bij het vellen van de boom in de periode van 1 maart tot 1 juli moet men er zich – vóór men overgaat tot de uitvoering van de werken – van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór de werken beginnen of er vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen dient de aanvrager contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos via het algemeen e-mailadres van AVES.
  • De te vellen hoogstammige boom dient te worden gecompenseerd door het aanplanten van één nieuwe boom overeenkomstig de aanvraag en dit op minimaal 2 meter van de perceelgrenzen. Deze heraanplant dient te gebeuren met een streekeigen en standplaats geschikte soort met plantmaat 12-14. De streekeigen soorten kunnen worden gekozen uit de Plant-Wijzer van de provincie Antwerpen (https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dlm/dmn/natuur-en-landschap/biodiversiteit/tips-voor-je-tuin/Plant-Wijzer-herdruk-def-ONLINE.pdf)
  • De heraanplant dient effectief te worden uitgevoerd in het eerste plantseizoen volgend op het vellen van de boom. De aanvrager dient hierbij de nodige maatregelen te nemen met het oog op het welslagen van de nieuwe aanplant. Bij uitval dient men tijdens het eerstvolgende plantseizoen de afgestorven aanplant te vervangen. De aanvrager dient de gemeente op de hoogte te brengen van het aanplanten van de nieuwe boom d.m.v. fotografische bewijsstukken te verzenden naar het e-mailadres omgeving@hulshout.be.
Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van dinsdag 01 juni 2021.

 

 A.2. BESLISSING Organisatie kermis Hulshout I. Dienstjaar 2021.

Organisatie kermis Hulshout I - dienstjaar 2021.

De kermis werd eerder afgelast op de normale datum wegens de coronamaatregelen. Gezien de versoepeling van de richtlijnen kort nadien, en op vraag van de kermisuitbaters, wordt de kermis alsnog georganiseerd in het 3e weekend van juni. Het kermisplan wordt eenmalig aangepast en het circulatieplan wordt vastgesteld.

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van dinsdag 01 juni 2021.

 

 A.3. BESLISSING EK 2021 op het dorpsplein 12,17,21/06. Toelating.

Toelating organisatie EK 2021 op het dorpsplein door Spaarkas In de gloria.

Publicatiedatum: 09/06/2021