Besluitenlijst van de OCMW raad

Zitting van dinsdag 01 juni 2021 om 0.06 uur tot 0:17 uur.

 

Aanwezig:

Elias De Wever: voorzitter

Geert Daems: burgemeester

Elien Bergmans, Joost Verhaegen, Hilde Van Looy, Karolien Laeremans, Saskia Luyten: schepenen

Rigo Huyskens, Jos Voet, Gust Van den Bruel (bijgestaan door vertrouwenspersoon overeenkomstig art.16 Decreet lokaal bestuur), Kurt Albert, Sofie Van Lommel, Kurt Winkelmans, Bart Ceulemans, Dorien Van Opstal, Tania Vrindts, Katrien Monsecour, Geert Vermunicht, Luc Van den Vonder: raadsleden

Anita Van den Eynde: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Rist Heylen: raadslid

Afwezig:

Stefaan Pelgrims: raadslid

 

Overzicht punten

Openbare zitting van OCMW raad van dinsdag 01 juni 2021.

 

RMW OZ  A.1. KENNISNAME OCMW-raad. Aanstelling raadslid.

KENNISNAME:

De OCMW-raad neemt kennis van de aanstelling van Luc Van den Vonder als raadslid. Luc Van den Vonder wordt van rechtswege lid van de OCMW-raad.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van OCMW raad van dinsdag 01 juni 2021.

 

RMW OZ  A.2. BESLISSING Vzw Huis van het Kind. Goedkeuring aanduiding vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019-2024.

BESLUIT:

 

Artikel 1:

De OCMW-raad beslist bij geheime stemming over te gaan tot de aanduiding van één vertegenwoordiger van de algemene vergadering van vzw Huis van het Kind voor de legislatuur 2019-2024.

Karolien Laeremans bekomt 11 aantal stemmen.

Sofie Van Lommel bekomt 8 stemmen.

De OCMW-raad beslist mevr. Karolien Laeremans, aan te duiden als vertegenwoordiger van vzw Huis van het Kind voor de legislatuur 2019-2024.

Artikel 2:

De OCMW-raad beslist het vast bureau te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan vzw Huis van het Kind.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van OCMW raad van dinsdag 01 juni 2021.

 

RMW OZ  A.3. KENNISNAME Vzw Huis van het kind. Agenda algemene vergadering 24 juni 2021.

KENNISNAME:

De OCMW-raad neemt kennis van de uitnodiging met agenda van de algemene vergadering van vzw Huis van het Kind Herselt-Hulshout- Westerlo van 24 juni 2021:

1. Verwelkoming door de voorzitter

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering

3. Bespreking en goedkeuring jaarrekening

4. Kennisname ontslag van rechtswege afgevaardigde OCMW Hulshout

5. Stemming nieuwe afgevaardigde OCMW Hulshout

6. Bespreking en goedkeuring jaarplanning en begroting

7. Bespreking en beslissing groeiplan en personeelsformatie Huis van het Kind Herselt Hulshout     Westerlo

8. Varia

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van OCMW raad van dinsdag 01 juni 2021.

 

RMW OZ  A.4. BESLISSING PIDT. Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 15 juni 2021.

BESLUIT: 

unaniem
 

Enig artikel:

De OCMW-raad beslist de agenda (inclusief jaarrekening en jaarverslag) voor de algemene vergadering van PIDT cvba-vso op 15 juni 2021 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van OCMW raad van dinsdag 01 juni 2021.

 

RMW OZ  A.5. BESLISSING Cipal. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de algemene vergadering van 24 juni 2021.

BESLUIT: 

unaniem
 

Artikel 1:

De OCMW-raad beslist op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 24 juni 2021 goed te keuren.

Artikel 2: 

De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 24 juni 2021 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van het OCMW gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3: 

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van OCMW raad van dinsdag 01 juni 2021.

 

RMW OZ  A.6. BESLISSING Agentschap Zorg en Gezondheid. Goedkeuring verlenging samenwerkingsovereenkomst omtrent COVID-19.

BESLUIT: 

unaniem
 

Artikel 1:

De OCMW-raad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse regering van 7 mei 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021.

Artikel 2

De OCMW-raad bevestigt het engagement genomen in de beslissing van 19 april 2021, verlengt dit van 1 april tot en met 31 augustus  2021 en keurt de voorliggende addendum bij de reeds eerder afgesloten verwerkingsovereenkomst goed.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021