Besluitenlijst van de Vast bureau

Zitting van maandag 07 juni 2021 om 18.15 uur tot 18:35 uur.

 

Aanwezig:

Geert Daems: burgemeester

Hilde Van Looy, Karolien Laeremans, Saskia Luyten: schepenen

Anita Van den Eynde: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Elien Bergmans, Joost Verhaegen: schepenen

 

Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.1. BESLISSING Huis van het Kind. Principiële goedkeuring.

/

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.2. BESLISSING WZC personeel. Bijkomende arbeidsovereenkomst.

/

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.3. BESLISSING WZC personeel. Aanstelling bepaalde duur.

/

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.4. BESLISSING WZC personeel. Aanstelling job/weekendstudent.

/

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.5. BESLISSING Personeel. Toepassing zesde Vlaams intersectoraal.

/

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.6. BESLISSING Personeel. Agenda vakbondsoverleg.

/

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.7. BESLISSING Betaalbaarstellingen. 2020 VB.

Het vast bureau beslist deze betaalbaarstellingen goed te keuren.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.8. BESLISSING Betaalbaarstellingen. 2021 VB.

Het vast bureau beslist deze betaalbaarstellingen goed te keuren.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.9. KENNISNAME Bestellijst. Vastleggingen.

Het vast bureau neemt kennis van de bestellijst OCMW en woonzorgcentrum.

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 07 juni 2021.

 

 A.10. VRAAG WZC Personeel. Bijkomende verlofdagen.

In bijlage is een simulatie van de kost per werkdag vermenigvuldigt met het aantal bijkomende verlofdagen. Deze simulatie heeft betrekking op de directrice van het woonzorgcentrum aangezien zij, op dit ogenblik, de enige is die hier deze legislatuur voor in aanmerking komt. De andere personeelsleden (animatrice en stafmedewerker) worden deze legislatuur nog geen 52 jaar.

 

Er is de mogelijkheid om een financiering te bekomen voor de vervanging van deze verlofdagen. Een voorwaarde voor het verkrijgen van de financiering vanwege het Fonds is dat de werkgever het sociaal akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren toepast.

Het bedrag van de financiële tussenkomst ligt vast op maximaal 36.430,84 EUR per jaar en per voltijds equivalent, maar is beperkt tot de reële loonkost.

De werkgever aan wie het Fonds Sociale Maribel de financiële middelen ter beschikking stelt, moet de middelen aanwenden om de werknemers die genieten van het voordeel van het bijkomend verlof, (gedeeltelijk) te vervangen via de aanwerving van bijkomende werknemers of via de verhoging van de arbeidstijd van werknemers die reeds in dienst zijn

Publicatiedatum: 15/06/2021