Besluitenlijst van de CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021 om 14.30 uur tot 18:24 uur.

 

Aanwezig:

Geert Daems: burgemeester

Elien Bergmans, Joost Verhaegen, Hilde Van Looy, Karolien Laeremans, Saskia Luyten: schepenen

Anita Van den Eynde: algemeen directeur

 

Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.1. KENNISNAME CC Consult. Toelichting organogram.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de toelichting van CC Consult in verband met het organogram en implementatie van gemeente Hulshout.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.2. BESLISSING Omgevingsvergunning nr. OV_321 beroep.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om haar standpunten zoals gegeven tijdens de zitting van 11 januari 2021, waarbij de omgevingsvergunning voorwaardelijk werd verleend, en tijdens de zitting van 29 maart 2021, waarbij het beroepsschrift niet werd gevolgd, te behouden.

Ten opzichte van de voorgestelde wijzigingen aan de aanvraag stelt het college van burgemeester en schepenen voor om volgende voorwaarde op te leggen:

         Het gebruik van de autolift buiten het gebouw ter hoogte van de twee parkeerplaatsen voor personeelsleden op het maaiveld moet op een veilige manier kunnen gebeuren, zeker met het oog op de functie van het gebouw, namelijk een kinderopvang.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.3. BESLISSING Omgevingsvergunning OV_394.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het oprichten van twee bedrijfsverzamelgebouwen met 22 units, het aanleggen van een interne wegenis en parkeerplaatsen en het aanleggen van een wadi na het slopen van de bestaande bebouwing en verharding en het verwijderen van de bestaande beplanting en groenstructuur te vergunnen mits volgende voorwaarden worden nageleefd:

  • De voorwaarden en lasten opgelegd in de adviezen van de Brandweer zone Kempen, Fluvius, PIDPA-Riolering, PIDPA-Drinkwater, Proximus en Telenet dienen strikt te worden nageleefd en opgevolgd. Deze adviezen zijn raadpleegbaar op het omgevingsloket en maken integraal deel uit van de omgevingsvergunning.
  • De toekomstige bestemmingen van de units moeten in overeenstemming zijn met de geldende regelgeving, in casu de gewestplanbestemming industriegebied. Vrije beroepen, zelfstandige kantoren (los van bedrijvigheid), detailhandel en horeca worden uitdrukkelijk uitgesloten.
  • De maatregelen in de archeologienota met referentienummer ID 17048 moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.
  • De te vellen hoogstammige bomen dienen te worden gecompenseerd door het aanplanten van nieuwe hoogstammige bomen zoals voorzien op het inplantingsplan. Deze heraanplant dient te gebeuren met een streekeigen en standplaats geschikte soort met plantmaat 12-14. De streekeigen soorten kunnen worden gekozen uit de Plant-Wijzer van de provincie Antwerpen (https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dlm/dmn/natuur-en-landschap/biodiversiteit/tips-voor-je-tuin/Plant-Wijzer-herdruk-def-ONLINE.pdf)
  • De heraanplant dient effectief te worden uitgevoerd in het eerste plantseizoen volgend op de eerste ingebruikname van de gebouwen. De aanvrager dient hierbij de nodige maatregelen te nemen met het oog op het welslagen van de nieuwe aanplant. Bij uitval dient men tijdens het eerstvolgende plantseizoen de afgestorven aanplant te vervangen. De aanvrager dient de gemeente op de hoogte te brengen van het aanplanten van de nieuwe bomen d.m.v. fotografische bewijsstukken te verzenden naar het e-mailadres omgeving@hulshout.be.
  • De daken van de gebouwen dienen te worden voorzien van een groendak al dan niet gecombineerd met zonnepanelen.
Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.4. BESLISSING Omgevingsvergunning OV_395.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van een carport in de zijtuin en het oprichten van een tuinhuis in de achtertuin te te vergunnen.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.5. BESLISSING Omgevingsvergunning OV_403.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zaakgebonden publiciteitsbord in de voortuinstrook te vergunnen mits volgende voorwaarde wordt nageleefd:

  • De in het advies van het Agentschap voor Wegen en Verkeer d.d. 17 mei 2021 opgelegde toegevoegde ‘aandachtspunten gewestweg’ dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aandachtspunten zijn net zoals het advies zelf raadpleegbaar op het omgevingsloket en maken integraal onderdeel uit van deze vergunning.
Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.6. BESLISSING Omgevingsvergunning OV_415.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend  voor het regulariseren van een ééngezinswoning met bijgebouwen te Vaartdijkstraat 24 in Hulshout en met als kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie D nr. 182G te vergunnen.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.7. BESLISSING Uitvoeren van buitengewone herstellingen aan beton

Goedkeuring vorderingsstaat 4.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.8. BESLISSING Aanvraag verbreding fietsostrade F 106 H

Brief versturen aan provinciebestuur Antwerpen om coördinerende rol op haar te nemen.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.9. BESLISSING IJspaleis 27/06. Toelating.

Toelating organisatie IJspaleis, georganiseerd door Chiromeisjes Westmeerbeek.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.10. BESLISSING Vakantiehappening. Toelating 3/7.

Toelating organisatie Vakantiehappening, ontlening materiaal en afwijking geluidsniveau.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.11. BESLISSING Tijdelijke verkeersverordening.Kovera Classic 2021

Toelating verkeersverordening Kovera Classic.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.12. BESLISSING Tijdelijke verkeersverordening. Speelstraat 2021.

Toelating organisatie Speelstraat en toelating afsluiten Vloeikensstraat 20 tot 44.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.13. BESLISSING Jeugd. Project jongerenwelzijn, subsidieaanvraag.

Project oproep jongerenwelzijn: subsidieaanvraag in samenwerking met gemeente Herselt en Arktos VZW.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.14. BESLISSING De Merode. Vlaamse erkenning Landschapspark.

Gemeente Hulshout is akkoord dat op basis van het goedgekeurde ambitiebeeld  “Landschapspark de Merode”  een erkenningsdossier als Vlaams erkend Landschapspark wordt voorbereid en na goedkeuring ervan op de raad van bestuur wordt ingediend. Hiermee bevestigt de gemeente Hulshout haar reeds voorziene participatieve en financiële steun aan vzw de Merode.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.15. BESLISSING Organisatie kermis Westmeerbeek I.

Organisatie kermis Westmeerbeek I - 2021. Vaststelling coronamaatregelen en kermis- en circulatieplan.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.16. BESLISSING Tijdelijke verkeersverordening.Kermis WMB I - 2021

Kermis Westmeerbeek I - 2021: Tijdelijke verkeersverordening.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.17. BESLISSING Personeel. Resultaten examen.

/

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.18. BESLISSING Personeel. Aanstelling coördinator sport en jeugd.

/

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.19. BESLISSING Personeel. Genezingsverklaring.

/

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.20. BESLISSING Personeel. Verlenging maatregel telewerken.

/

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.21. BESLISSING GBH. J.S. ouderschapsverlof.

/

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.22. BESLISSING Onderwijs. Aankoop schoolboeken 2021-2022.

Aankoop schoolboeken voor het schooljaar 2021-2022.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.23. BESLISSING Financiën. Mandaten 2021.

Het college van burgemeester en schepenen beslist deze mandaten betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.24. BESLISSING Concessie. BVD.

/

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.25. BESLISSING Concessie. GR.

/

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.26. KENNISNAME FANC. Stopzetting Hooivelden 16.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stopzetting van de activiteiten die vallen onder de door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle verleende vergunning Nr. CLD-0027134 van 25/08/2017 te Hooivelden 16 wordt geregistreerd.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.27. KENNISNAME Niet reguliere melding. MO_104.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het niet rechtsgeldig verklaren van de  melding door de gemeentelijke omgevingsambtenaar op 10 juni 2021 van de omgevingsmelding MO_104 betreffende een horecazaak met achtergrondmuziek te Corbeillestraat 47 te 2235 Hulshout.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.28. KENNISNAME Burgemeesterbesluiten. Notulen van 7/6 tem 13/6.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de burgemeesterbesluiten van 7 juni 2021 tot en met 13 juni 2021.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.29. KENNISNAME Bpost. Jaarverslag en activiteitenverslag 2020.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarverslag en het activiteitenverslag van Bpost 2020.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.30. KENNISNAME TMVS. Jaarverslag 2020.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarverslag 2020 van TMVS.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.31. KENNISNAME IOK. Verslag AV van 18 mei 2021.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van IOK van 18 mei 2021.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.32. KENNISNAME Zefier. Algemene vergadering van 10 juni 2021.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen, de aanwezigheidslijst en de powerpoint presentatie van de algemene vergadering van 10 juni 2021 van Zefier.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.33. VRAAG Aanvraag kampvervoer. Chiromeisjes Hulshout.

Het college van burgemeester en schepenen beslist kennis te nemen van de aanvraag van chiromeisjes Hulshout tot het bekomen van bivakvervoer voor de fietsen.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.34. VRAAG Aanvraag kampvervoer. KLJ Houtvenne.

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor bivakvervoer voor KLJ Houtvenne voor hun kamp in 2021.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.35. VRAAG Aanvraag vervoer. Chirojongens Westmeerb.

Het college van burgemeester en schepenen beslist kennis te nemen van de aanvraag van Chirojongens Westmeerbeek tot het bekomen van bivakvervoer.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.36. VRAAG Aanvraag kampvervoer. Chiromeisjes Westmeerbeek.

Het college van burgemeester en schepenen beslist kennis te nemen van de aanvraag voor bivakvervoer voor Chiromeisjes Westmeerbeek voor hun kamp Hovenbempen (Chiro lokaal).

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.37. VRAAG Aanvraag kampvervoer. Chiro Houtvenne.

Aanvraag kampvervoer Chiro Houtvenne.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.38. VRAAG Bike2School. Aanschrijven kermiskramers.

Aanschrijven van de kermiskramers.

Publicatiedatum: 28/06/2021