Besluitenlijst van de GR

Zitting van maandag 28 juni 2021 om 19.00 uur tot 22:19 uur.

 

Aanwezig:

Elias De Wever: voorzitter

Geert Daems: burgemeester

Elien Bergmans, Joost Verhaegen, Hilde Van Looy, Karolien Laeremans, Saskia Luyten: schepenen

Rigo Huyskens, Jos Voet, Gust Van den Bruel (bijgestaan door vertrouwenspersoon overeenkomstig art.16 Decreet lokaal bestuur), Rist Heylen, Sofie Van Lommel, Kurt Winkelmans, Bart Ceulemans, Dorien Van Opstal, Tania Vrindts, Stefaan Pelgrims, Geert Vermunicht, Luc Van den Vonder: raadsleden

Britt De Ceuster: vertrouwenspersoon Gust Van den Bruel

Anita Van den Eynde: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Kurt Albert, Katrien Monsecour: raadsleden

 

Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.1. BESLISSING Burgemeesterbesluit 17 juni 2021. Bekrachtiging.

De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 17 juni 2021 omtrent de organisatie van de digitale gemeente- en OCMW-raad van 28 juni 2021.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.2. KENNISNAME Klacht. Uitblijven respons van het CBS. Klacht van een burger en het antwoord van ABB.

De gemeenteraad neemt kennis van de klacht van een burger die wij op 23 april 2021 van het ABB Binnenland ontvingen omtrent het uitblijven van respons door gemeentebestuur.

Op 3 mei 2021 heeft het college van burgemeester kennis genomen van deze klacht en op 4 mei 2021 werd een antwoord geformuleerd en doorgestuurd via het digitaal loket.

Op 31 mei 2021 heeft het lokaal bestuur volgend antwoord ontvangen van het Agentschap Binnenlands Bestuur via het digitaal loket "U vindt hierbij mijn kopie van antwoord aan de klager.... "Gelet op wat vooraf gaat, zal ik niet optreden in dit dossier. Voor het algemeen bestuurlijk toezicht is de klacht bij deze afgehandeld op formele gronden."

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.3. BESLISSING Aquafinproject 23.514. Verbindingsriolering tussen Kapelstraat en Vaartdijkstraat. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst en addendum erelooncontract bij de overeenkomst van 16 juli 2019 omtrent de studie van het Aquafin-project 23.514.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst en addendum.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.4. BESLISSING Kleine Voorheide. Goedkeuring erkenning als gemeenteweg.

Erkennen van Kleine Voorheide als gemeenteweg.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.5. BESLISSING GC IJzermael. Goedkeuring hernieuwing overeenkomst.

De gemeenteraad beslist de beheersovereenkomst Gemeenschapscentrum Westmeerbeek goed te keuren.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.6. BESLISSING De Merode. Goedkeuring adreswijziging statuten projectvereniging.

De gemeenteraad beslist de statuten (adreswijziging) van de projectvereniging de Merode goed te keuren. Het adres wijzigt van Molenwijk 72, 2260 Westerlo naar Pater Beckxstraat 3, 3270 Scherpenheuvel-Zichem.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.7. BESLISSING Veerkrachtige dorpen. Goedkeuring toelagereglement.

De gemeenteraad beslist om binnen de perken van de voorziene budgetten een toelage te verlenen aan verenigingen voor de uitvoering van projecten vanuit het traject Veerkrachtige Dorpen, met de bedoeling deze in te richten, op te starten en te exploiteren vanuit het actieplan, dat het resultaat is van het participatietraject.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.8. BESLISSING GBH. Goedkeuring vakantiedagen schooljaar 2021-2022.

De gemeenteraad beslist Voor het schooljaar 2021-2022, in de gemeentelijke basisschool Hulshout de vakanties en vrije dagen goed te keuren.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.9. BESLISSING GBH. Goedkeuring aanpassing schoolreglement en infobrochure.

De gemeenteraad beslist het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de infobrochure, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 1 juli 2019, op te heffen en het aangepaste schoolreglement schooljaar 2021-2022 goed te keuren.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.10. BESLISSING GBH. Goedkeuring professionaliseringsplan 2021-2022.

De gemeenteraad beslist het voorgelegde nascholingsplan schooljaar 2021-2022 goed te keuren.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.11. BESLISSING Burgerzaken. Voltrekken van huwelijken in een andere openbare plaats dan het gemeentehuis.

De gemeenteraad beslist om volgende plaatsen aan te wijzen als officiële locatie voor het voltrekken van het huwelijk in Hulshout:

- Gemeentelijke raadzaal, Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout.

- Tuin achter de woning, Grote Baan 102, 2235 Hulshout.

De gemeenteraad beslist dat een locatie wordt gekozen bij de huwelijksaangifte. Huwelijken in de tuin, gelegen achter de woning Grote Baan 102, kunnen ten vroegste voltrokken worden vanaf 15 juli 202

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.12. KENNISNAME Kerkfabriek Sint Michiel. Beslissing van de gouverneur betreffende de rekening van 2020.

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 28 april 2021 tot goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020 van de kerkfabriek Sint-Michiel te Westmeerbeek.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.13. KENNISNAME Kerkfabriek Sint Mattheüs. Beslissing van de gouverneur betreffende de rekening van 2020.

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 28 april 2021 tot goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020 van de kerkfabriek Sint-Mattheüs te Hulshout.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.14. KENNISNAME Kerkfabriek Sint Adriaan. Beslissing van de gouverneur betreffende de rekening van 2020.

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 28 april 2021 tot goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020 van de kerkfabriek Sint-Adriaan te Houtvenne.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.15. KENNISNAME Organisatiebeheersing. Jaarlijkse rapportering.

De Gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken inzake de uitwerking van het systeem van organisatiebeheersing van het lokaal bestuur Hulshout voor 2020.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.16. BESLISSING AGB Sport Hulshout. Goedkeuring jaarrekening 2020, het jaarverslag 2020 en het verlenen van kwijting.

De gemeenteraad beslist de jaarrekening 2020 en het jaarverslag 2020 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Hulshout goed te keuren.

De gemeenteraad beslist kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Hulshout en de commissaris-revisor voor hun mandaat gedurende het boekjaar 2020.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Punt bijlagen/links Getekend CR-verslag AG Hulshout 2020-1.pdf
Verslag_AGB_Sport_Hulshout_2020_17052021.pdf
Jaarrekening_2020_AGB_Sport_Hulshout_17052020 getekend.pdf
Boek_jaarrekening_AGB_2020 getekend.pdf
AGB_Sport-RVB_van_14-06-2021_2000_-_Uittreksel_in_pdf_Beslissing_Goedkeuring_jaarrekening_2020._-_a.pdf
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.17. BESLISSING Financiën. Jaarrekening 2020 deel gemeente - vaststelling.

De gemeenteraad stelt het gedeelte 'gemeente' van de jaarrekening 2020 vast.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Punt bijlagen/links Boek jaarrekening 2020.pdf
20210611_uittrekselMAT.pdf
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.18. BESLISSING Financiën. Goedkeuring deel OCMW en definitieve vaststelling jaarrekening 2020 gemeente en OCMW.

De gemeenteraad keurt het gedeelte OCMW van de jaarrekening 2020 goed zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Punt bijlagen/links Boek jaarrekening 2020.pdf
20210611_uittrekselMAT.pdf
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.19. VRAAG Opvolging beslissing GR 25/11/2019 "Aanplant bloemen in de dorpskernen". - TA - Kurt Winkelmans

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.20. VRAAG Impact toekomstige wegwerkzaamheden aanleg rotonde Broekstraat - Herentalsesteenweg (Heist-op-den-Berg) op dienstverlening brandweerzone Rivierenland (Heist-op-den-Berg). - TA - Kurt Winkelmans

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.21. VRAAG Kan er een e-mail-adres voorzien worden op het hulshout.be-domein voor raadsleden? - TA - Kurt Winkelmans

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.22. VRAAG Sociaal – opgroeien. - TA - Rist Heylen

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.23. VRAAG Lokaal bestuur. - TA - Rist Heylen

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.24. BESLISSING Trage weg - opdracht tot onderzoek. - TA - Rist Heylen

NA STEMMING WORDT HET VOORSTEL VERWORPEN

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.25. BESLISSING Parkje in Westmeerbeek - opdracht tot verwerving. - TA - Rist Heylen

NA STEMMING WORDT HET VOORSTEL VERWORPEN

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.26. VRAAG Bestemmingswijziging parochiezaal Hulshout - chiro Hulshout - Kleuterschool. - TA - Rist Heylen

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.27. VRAAG De nieuwe Gemeente-Stadsmonitor: Kan het CBS de resultaten voor Hulshout m.b.t. het thema ‘Lokaal Bestuur’ even becommentariëren? - TA - Bart Ceulemans

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.28. VRAAG Arbor: Kan het CBS even het verloop van de gebeurtenissen m.b.t. de brand op 19/06/2021 schetsen? - TA - Bart Ceulemans

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.29. VRAAG PFOS: Brief aan het CBS vanuit het Agentschap Zorg & Gezondheid: Kan het CBS de impact voor Hulshout duiden? - TA - Bart Ceulemans

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.30. VRAAG Doorlopend fietspad Jozef Michielsstraat (Westmeerbeek) – Dieperstraat (Herselt): Stand van zaken? - TA - Bart Ceulemans

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.31. VRAAG Vlaanderen breekt uit!: Is het CBS van plan een project in te dienen? - TA - Bart Ceulemans

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.32. VRAAG Kermis: Graag een evaluatie van het verloop van de kermis m.b.t. Covid-19 qua veiligheid en maatregelen. - TA - Luc Van den Vonder

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.33. VRAAG Stand van zaken / toelichting huidige toestand pastorij Houtvenne. - TA - Gust Van den Bruel

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.34. VRAAG Containerpark. Afleveren zonder afspraak. - TA - Gust Van den Bruel

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.35. VRAAG Vraag: Bestrijding Japanse duizendknoop.  Stand van zaken. - TA - Kurt Winkelmans

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.36. VRAAG Vraag: Is Hulshout (nog) een bijenvriendelijke gemeente ? - TA - Kurt Winkelmans

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.37. VRAAG Stand van zaken : skatepark. - TA - Dorien Van Opstal

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.38. VRAAG verkeersdrempel beemdenstraat. - TA - Dorien Van Opstal

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 29/06/2021